Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO 1HUNDRED.ME Sklep internetowy 1hundred.me działający pod adresem https://1hundred.me/ jest serwisem prowadzonym przez 1hundred Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, Polska, NIP: 9462733902, REGON: 526845032, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001067592, o kapitale zakładowym 10.000 złotych.  Niniejsza Polityka określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych, realizuje obowiązki informacyjne, jakie ciążą na administratorze danych osobowych oraz określa zasady bezpieczeństwa danych.  Obowiązek zawierania na stronie internetowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. „RODO”. §1 DEFINICJE

 1. Definicje obowiązujące w treści Polityki prywatności serwisu internetowego https://1hundred.me/
  1. ADMINISTRATOR – 1hundred Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, Polska. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: support@1hundred.me
  2. AFILIANT – osoba fizyczna lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, a także na zasadach i w granicach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będąca Konsumentem lub Przedsiębiorcą Na Prawa Konsumenta, która bierze udział w Programie Afiliacyjnym lub do niego przystępuje.
  3. DANE OSOBOWE – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  4. KUPUJĄCY – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce. Konsument, przedsiębiorca lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawiera umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym 1hundred.me/Kanałach Internetowych 1hundered; Kupujący jest jednocześnie USŁUGOBIORCĄ;
  5. ORGANIZATOR – 1Hundred sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, Polska, NIP: 9462733902, REGON: 526845032, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001067592, o kapitale zakładowym 10.000 złotych. ORGANIZATOR jest jednocześnie USŁUGODAWCĄ lub SPRZEDAWCĄ;
  6. POLITYKA – niniejsza Polityka prywatności – dokument zawierający informacje skierowane do Kupujących o zakresie zbieranych danych osobowych i ich wykorzystywaniu oraz przetwarzaniu w związku z korzystaniem przez Kupujących ze Sklepu Internetowego 1hundred.me oraz Kanałów Internetowych 1hundred w tym także w związku z zawieraniem i realizowaniem Umów Sprzedaży i dostawy Produktów. Dokument dostępny jest w serwisie Sklepu Internetowego 1hundred.me działającym pod adresem https://1hundred.me/
  7. PROGRAM AFILIACYJNY 1HUNDRED – program lojalnościowy, którego warunki uczestnictwa zawarte są w Regulaminie Programu Lojalnościowego 1hundred dostępnym w serwisie Sklepu Internetowego 1hundred.me działającym pod adresem https://1hundred.me/;
  8. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY 1HUNDRED – program lojalnościowy, którego warunki uczestnictwa zawarte są w Regulaminie Programu Lojalnościowego 1hundred dostępnym w serwisie Sklepu Internetowego 1hundred.me działającym pod adresem https://1hundred.me/
  9. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  10. SERWIS – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://1hundred.me/
  11. SPRZEDAWCA – 1Hundred sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, Polska, NIP: 9462733902, REGON: 526845032, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001067592, o kapitale zakładowym 10.000 złotych. Sprzedawca jest jednocześnie USŁUGODAWCĄ;
  12. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także na zasadach i w granicach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będąca Konsumentem lub Przedsiębiorcą Na Prawa Konsumenta, która bierze udział w Programie lojalnościowym lub do niego przystępuje.
  13. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna będąca Konsumentem lub Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta, która korzysta z Serwisu Administratora. 
 1.  

§2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z korzystaniem przez osoby fizyczne z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 2. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, sprzedaży produktów Kupującym oraz realizacji Programu afiliacyjnego oraz Programu lojalnościowego – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
  3. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  4. Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego 1hundred.me wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W tym celu Kupujący/Usługobiorca wypełnia on-line formularz rejestracji, podając swój adres e-mail, wybrane przez siebie hasło składające się z ośmiu znaków oraz numer telefonu (dobrowolnie), a także zobowiązany jest zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego. 
  5. Do rejestracji w Programie Afiliacyjnym Organizator wymaga podania: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Opcjonalnie można podać datę urodzenia. 
  6. Do rejestracji w Programie Lojalnościowym Organizator wymaga podania: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Opcjonalnie można podać datę urodzenia. 
  7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Usługobiorcę w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.  
  8. Kupujący/Usługobiorca zobowiązany jest, w procesie rejestracji Konta tj. w formularzu rejestracji, do podawania wyłącznie zgodnych z prawdą i aktualnych danych. Uczestnik ma obowiązek każdorazowo zaktualizować podawane dane, gdy następuje ich zmiana.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
 5. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą;
  2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

§3 PLIKI COOKIE

 1. Administrator w ramach Serwisu korzysta z plików cookie. Cele i zasady dotyczące korzystania z plików cookie znajdują się w Polityce cookies.

§4 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§5 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
 2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
 3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów niezbędnych przy działaniach marketingowych na kanałach social media, w tym m. in.: Facebook, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok, przekierowujące do strony Sklepu Internetowego lub gromadzące informacje na temat Użytkowników (imiona, nazwiska, wizerunek) obserwujących profile Serwisu i komentujących wpisy.
 3. W ramach realizacji usługi dostarczania maili z powiadomieniami oraz wiadomości informujących o nowych produktach, dane osobowe będą udostępnianie operatorowi poczty elektronicznej, realizującemu usługę typu marketing automation. 
 4. Administrator w ramach obsługi klientów korzysta z firmy kurierskiej DHL oraz InPost lub inne punktów usługowo-handlowe, w których możliwy jest odbiór Produktów zakupionych przez Kupujących.
 5. Odbiorcami danych mogą być pośredniczący przy rozliczeniach operatorzy systemów płatności PayU lub Stripe. Wyrażając zgodę na dokonanie płatności internetowej, Użytkownik udziela zgody wybranemu operatorowi na przetwarzanie jego danych związanych z realizacją transakcji. 
 6. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§7 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

 1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: 
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
  4. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

§8 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy:
  1. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki ochrony danych, które są adekwatne do celów i sposobów przetwarzania danych, wynikających z profilu działalności oraz kategorii przetwarzanych danych.
  2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
  3. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  4. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 2. Administrator stosuje środki ochrony cyberbezpieczeństwa, zapewnia regularne aktualizacje systemu, który wykorzystywany jest w pracy Serwisu https://1hundred.me/ , a także dokonuje badania odporności zabezpieczeń przez cyberzagrożeniami.

§9 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Zakres i zgodność Polityki z prawem oraz stanem faktycznym jest na bieżąco weryfikowana.
 2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 15 grudnia 2023 r.