Skip to main content

REGULAMIN ZAKUPÓW INTERNETOWYCH 1HUNDRED

Sklep internetowy 1hundred.me działający pod adresem https://1hundred.me/ jest serwisem prowadzonym przez 1hundred Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, Polska, NIP: 9462733902, REGON: 526845032, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001067592, o kapitale zakładowym 10.000 złotych. 

Adres: ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, Polska
Adres e-mail: support@1hundred.me
Numer telefonu: +48 570 787 030

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umów Sprzedaży pomiędzy Kupującymi a Sprzedawcą, w tym obowiązki Kupujących i Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego 1hundred.me oraz Kanałów Internetowych 1hundred. 

§1 SŁOWNICZEK

 1. Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:
  a) CENA PRODUKTU wyrażona w złotych polskich lub euro. Cena brutto Produktu wskazana w Sklepie Internetowym 1hundred.me lub na Kanałach Internetowych 1hundred, zawiera stawkę̨ należnego podatku VAT;
  b) DNI ROBOCZE – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – z wyłączeniem tych dni, które zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem są ustawowo wolne od pracy;
  c) KANAŁY INTERNETOWE 1HUNDRED – Sklep internetowy 1hundred.me, a także platformy internetowe social media: Facebook, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok, X lub inne serwisy internetowe o podobnych właściwościach, przekierowujące do strony Sklepu Internetowego;
  d) KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.);
  e) KONSUMENT – zgodnie z brzmieniem art. 22 1 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  f) KONTO – indywidualne konto Kupującego w Sklep Internetowym 1hundred.me działającym pod adresem https://1hundred.me/ po dokonaniu rejestracji. Konto zawiera dane kontaktowe kupującego – w tym imię nazwisko lub nazwę, numer telefonu, NIP, Regon, adres e-mail, adres dostawy, a także informacje na temat aktywności i zamówień Kupującego;
  g) KOSZYK ZAMÓWIEŃ – program informatyczny udostępniany przez Sprzedawcę na stronie https://1hundred.me/, który umożliwia składanie Zamówienia.
  h) KUPUJĄCY Konsument, przedsiębiorca lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawiera umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym 1hundred.me lub za pośrednictwem Kanałów Internetowych 1hundred; Kupujący jest jednocześnie USŁUGOBIORCĄ;
  i) ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA – Cena Produktów dodanych przez Kupującego do koszyka, powiększona o koszty dostawy oraz dodatkowe koszty, jeżeli takie występują i zostały podane do wiadomości Kupującego oraz pomniejszona o ewentualne rabaty. Do zapłaty tak obliczonej Ceny zobowiązany jest Kupujący, który dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego 1hundred.me lub/oraz za pośrednictwem Kanałów Internetowych 1hundred;
  j) NICK – ciąg znaków identyfikujących Kupującego w ramach Sklepu Internetowego 1hunderd.me oraz w Kanałach Internetowych 1hundred;
  k) ODSTĄPIENIE OD UMOWY – Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres: support@1hundred.me przed jego upływem.
  l) POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument zawierający informacje skierowane do Kupujących o zakresie zbieranych danych osobowych i ich wykorzystywaniu oraz przetwarzaniu w związku z korzystaniem przez Kupujących ze Sklepu Internetowego 1hundred.me oraz Kanałów Internetowych 1hundred, w tym także w związku z zawieraniem i realizowaniem Umów Sprzedaży i dostawy Produktów. Dokument dostępny jest w serwisie Sklepu Internetowego 1hundred.me działającym pod adresem https://1hundred.me/
  m) PRODUKT
  – rzeczy prezentowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego 1hundred.me/Kanałów Internetowych 1hundred Prezentacja ta stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego;
  n) PROGRAM LOJALNOŚCIOWY 1HUNDRED – program lojalnościowy, którego warunki uczestnictwa zawarte są w Regulaminie Programu Lojalnościowego 1hundred dostępnym w serwisie Sklepu Internetowego 1hundred.me działającym pod adresem https://1hundred.me/;
  o) PRZEDSIĘBIORCA – zgodnie z brzmieniem art. 43 1 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  p) PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  q) PUDO – punkty obsługi klientów firmy kurierskiej lub inne punkty usługowo-handlowe, w których możliwy jest odbiór Produktów zakupionych przez Kupujących za pośrednictwem Sklepu Internetowego 1hundred.me lub Kanałów Internetowych1hundred. Aktualna lista PUDO dostępna jest na stronie operatora usługi kurierskiej wybranej podczas dokonywania zamówienia i określania sposobu dostawy.
  r) REKLAMACJA – zasady reklamacji Produktu zakupionego przez Kupującego na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, które definiują w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży. Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji określone są w  § 5 Regulaminu.
  s) REGULAMIN – niniejszy Regulamin sklepu internetowego 1hundred.me;
  t) SKLEP INTERNETOWY 1HUNDRED.ME – prowadzona przez Sprzedawcę internetowa platforma handlowa, zawierająca Treści Cyfrowe i umożliwiająca sprzedaż detaliczną Produktów oferowanych przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://1hundred.me/;
  u) SPRZEDAWCA – 1Hundred sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, Polska, NIP: 9462733902, REGON: 526845032, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001067592, o kapitale zakładowym 10.000 złotych. Sprzedawca jest jednocześnie USŁUGODAWCĄ;
  v) SIŁA WYŻSZA – Zaistnienie siły wyższej, następuje w sytuacji zaistnienia co najmniej jednego z warunków:

  1. zdarzenie musi mieć podłoże o charakterze naturalnym, wynikać z działania sił przyrody (np. huragan, trąba powietrzna, powódź, zamieć śnieżna, burza);
  2. zdarzenie ma charakter militarny (np. działania wojenne lub rebelianckie);
  3. zdarzenie ma charakter działania władzy publicznej (np. ustawodawca danego kraju lub sąsiedniego państwa wprowadza niespodziewane ograniczenia prawne oddziałujące na wszystkich obywateli – np. wprowadzenie ograniczeń pandemicznych);

x) ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenie sieciowe wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w celu korzystania z nich;
y) TREŚCI CYFROWE – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
z) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów zawierana na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa i bez jednoczesnej fizycznej obecności osoby fizycznej, pomiędzy Stronami, którymi są Sprzedawca oraz Kupujący. Umowa Sprzedaży zawierana jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego 1hundred.me oraz za pośrednictwem Kanałów Internetowych 1hundred. Do zawierania Umowy Sprzedaży stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu;
aa) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży Produktu, przez wskazanie Produktu rodzaju i jego liczby;
ab) ZWROT – Konsumentowi i Przedsiębiorcy  Na  Prawach  Konsumenta  przysługuje  prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów. 

2. Liczby pojedyńcze i liczby mnogie terminów zawartych w § 1 lit. a-w oraz ich pisownię wielką lub małą literą należy interpretować z uwzględnieniem ich tożsamego znaczenia.
3. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin  określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 1hundred.me działającego pod adresem https://1hundred.me/ oraz pozostałych Kanałów Internetowych 1hundred prowadzonych przez 1hundred sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w zakresie sprzedaży Produktów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze Sklepu Internetowego 1hundred.me oraz pozostałych Kanałów Internetowych 1hundred,  składania  Zamówień  na Produkty, uiszczania  Ceny  sprzedaży  Produktów,  dostarczania  Produktów,  uprawnień Kupującego  do  odstąpienia  od  umowy  oraz  zasady  składania  i  rozpatrywania reklamacji, a także sposobu dokonywania zwrotów Produktów.
 2. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego 1hundred.me oraz składania Zamówień na prezentowane Produkty wymagane jest Środowisko cyfrowe – komputer lub inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem  do  sieci  Internet  i  przeglądarką  internetową  typu m. in.:  Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub podobną oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Przeglądanie asortymentu możliwe jest również za pomocą Kanałów Internetowych. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji – utworzenia Konta w Sklepie.  
 3. Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego 1hundred.me wymaga działania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W celu dokonania zakupu Kupujący/Usługobiorca może dokonać rejestracji w Sklepie 1hundred.me wypełniając on-line formularz rejestracji, podając swój adres e-mail, a także zobowiązany jest zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz Politykę prywatności. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym na podany w procesie rejestracji adres e-mail Kupującego/Usługobiorcy przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są bezpłatne. 
 4. Możliwe jest dokonanie zakupu bez rejestracji w Sklepie internetowym 1hundred.me, jednak w celu dostarczenia przesyłki, konieczne będzie podanie danych adresowych lub wskazanie PUDO.
 5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Usługobiorcę w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.  
 6. Kupujący/Usługobiorca zobowiązany jest, w procesie rejestracji Konta tj. w formularzu rejestracji, do podawania wyłącznie zgodnych z prawdą i aktualnych danych. Uczestnik ma obowiązek każdorazowo aktualizować podawane dane, gdy następuje ich zmiana.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika w formularzu rejestracji błędnych danych.
 8. Kupujący/Usługobiorca nie może w formularzu rejestracji Konta podawać danych czy jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, wulgarnych, krzywdzących, napastliwych, prawnie niedozwolonych, obscenicznych, nieprzyzwoitych, naruszających prywatność osób i ich prawo do wizerunku, naruszających prawa autorskie, dobra osobiste, godność lub obrażających pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość, zawierających groźby czy pomówienia.
 9. Usługobiorca, który zarejestrował Konto na stronie Usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres: support@1hundred.me poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta klienta. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.


§3 WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego 1hundred.me stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Przedmiotem sprzedaży są Produkty fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep Internetowy 1hundred.me w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 3. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie Internetowym 1hundred.me są podawane w walucie złotych polskich (PLN) oraz euro (EUR) i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym należny podatek od Produktów i usług (VAT).
 4. Ceny Produktów znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego 1hundred.me nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, a także od wartości oraz cech zamówionego Produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. Łączny Koszt Zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Kupującego. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty oraz ewentualne rabaty czy promocje.
 5. Sklep Internetowy w każdym ogłoszeniu o obniżce ceny podaje wcześniejszą cenę stosowaną przez określony czas przed zastosowaniem obniżki ceny, przy czym wcześniejsza cena oznacza najniższą cenę stosowaną przez Sklep w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny. Zapis ten nie dotyczy cen podawanych w związku ze zmianą cenników i katalogów, przecen warunkowych ani kart i programów lojalnościowych lub linków afiliacyjnych.
 6. Aby Umowa Sprzedaży mogła zostać zawarta, należy:
 • złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie Sklepu Internetowego 1hundred.me, poprzez Koszyk Zamówień – naciśnięcie przycisku „dodaj do koszyka”;
 • potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności poprzez aktywowanie przycisku “Złóż zamówienie” w ostatnim kroku Koszyka Zamówień;
 • wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także numer telefonu, pod którym Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym w sprawach związanych z Zamówieniem;
 • wpisać dane do faktury, jeżeli Kupującemu ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej; faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w Koncie;
 • potwierdzić Zamówienie przyciskiem: „Zamawiam i płacę”;
 • opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym 1hundred.me mogą być opłacone wyłącznie z góry (przed wysłaniem Zamówionego produktu). 
 • zapłaty można dokonać: przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości Zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy, za pośrednictwem operatora systemu płatności PayU lub Stripe. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania Zamówienia (w Koszyku Zamówień). 

§4 DOSTAWA ZAMÓWIEŃ

 1. Przedmiot Zamówienia zostanie dostarczony Kupującemu wyłącznie na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej oraz krajów EOG i Szwajcarii, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, w zależności od wyboru Klienta, jako:
  1. Przesyłka kurierska.
  2. Przesyłka z odbiorem w automacie paczkowym. 
 2. Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot Zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez kupującego jako adres do doręczeń zamówionych Produktów.
 3. W chwili dostawy Sprzedawca dostarcza Produkty poprzez przeniesienie fizycznego posiadania lub kontroli nad nimi na Kupującego, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu Umowy Sprzedaży, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy. W przypadku wystąpienia stanu siły wyższej termin ten liczony jest od jego ustąpienia. 
 4. W momencie wydania Produktów Sprzedawca dostarcza Kupującemu fakturę imienną w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką w formie papierowej. Na żądanie nabywcy Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej lub papierowej. Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta sprzedawca dostarcza wyłącznie fakturę VAT.
 5. Wysyłka Produktów następuje po złożeniu i opłaceniu zamówienia opłacenia Zamówienia. Przewidywany czas dostarczenia Produktów to 1 do 3 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy Produktów nie może przekroczyć terminu 14 dni od dnia złożenia i opłacenia Zamówienia w przypadku wysyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio 21 dni w przypadku wysyłki na terytorium innego państwa EOG,Unii Europejskiej lub Szwajcarii. 
 6. Maksymalne wymiary przesyłki paczkomatowej wynoszą 64 cm x 41 cm x 38 cm; dopuszczalna masa przesyłki to 25 kg. W przypadku większych zamówień i gabarytów przesyłek, Sprzedawca zastrzega sobie prawo określenia indywidualnych warunków dostawy.
 7. Koszt dostawy Produktów ponosi Kupujący. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych Produktów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostawy dokonywana jest na pierwszym etapie składania Zamówienia on-line (w Koszyku Zamówień).
 8. Dostawa jest darmowa, gdy łączna cena zamawianych Produktów osiągnie wysokość co najmniej 300 złotych.

§5 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta za zgodność Produktu z zawartą Umową Sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym.  
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawa Konsumenta jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru: 
 • poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line;
 • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail support@1hundred.me
 • na piśmie, na adres biura Sprzedawcy wskazany w formularzu zwrotów: ul. Woziwody 40, 02-908 Warszawa 
 1. Dla zawiadomień Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawa Konsumenta może skorzystać z przykładowego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach  Konsumenta  może  złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne  zawiadomienie,  gdzie  wskazane  zostaną  co  najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,  określenie reklamowanego towaru, w  zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, rodzaj, kolor, rozmiar), dowód zakupu reklamowanego towaru, opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności  uzasadniające  reklamację,  żądanie  reklamującego,  datę  wniesienia reklamacji,  podpis zgłaszającego reklamację,  w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem  zgodę  na  przetwarzanie  przez  przedsiębiorcę  adresu  e-mail zgłaszającego. 
 2. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpoznania reklamacji, Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawa Konsumenta zobowiązany jest odesłać reklamowane Produkty do siedziby Sprzedawcy albo przekazać je Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru,  bez  zbędnej  zwłoki. W przypadku uznania roszczeń zgłaszającego Sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia.  
 3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. 
 5. Sprzedawca oraz Partner nie mają obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od  wad  albo  zamiast  wymiany  rzeczy  żądać  usunięcia  wady,  chyba  że doprowadzenie  rzeczy  do  zgodności  z  umową  w  sposób  wybrany  przez Kupującego  jest  niemożliwe  albo  wymagałoby  nadmiernych  kosztów  w porównaniu  ze  sposobem  proponowanym  przez  sprzedawcę.  Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. 
 7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również w przypadku:
  1. gdy przedmiotem Sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. gdy przedmiotem sprzedaży jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
 9. Niezależnie od prowadzenia postępowania reklamacyjnego, Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach  Konsumenta  ma  prawo  dostępu  do  pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia. 
 10. W razie nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji, a Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach  Konsumenta  nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub  rozstrzygnięcie  do  sądu  polubownego.  Istnieje również możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów  dotyczących  zobowiązań  umownych wynikających  z internetowych  umów  sprzedaży  zawartych  pomiędzy konsumentami  i przedsiębiorcami  na  szczeblu  unijnym,  za  pomocą  Platformy ODR,  która  stanowi  punkt  dostępu  dla  konsumentów  i  przedsiębiorców pragnących  pozasądowego  rozstrzygania  sporów  objętych  Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  524/2013  z  dnia  21  maja  2013  r. Platforma ODR  działająca  pod  adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr  jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

§6 ZWROT PRODUKTÓW I PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Konsumentowi i Przedsiębiorcy  Na  Prawach  Konsumenta  przysługuje  prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów. 
 2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia w którym Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana  przez Konsumenta  lub  Przedsiębiorcę  Na  Prawach  Konsumenta  weszła  w  fizyczne posiadanie Produktów. 
 3. Konsument lub Przedsiębiorca Na  Prawach  Konsumenta  ma  obowiązek poinformować Przedsiębiorcę w okresie biegu terminu do odstąpienia od umowy o swojej decyzji w tym zakresie.  
 4. Oświadczenie Konsumenta  lub  Przedsiębiorcy  Na  Prawach  Konsumenta  nie wymaga formy szczególnej. W tym celu wystarczające jest skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia, określonego w Załączniku do  Regulaminu  lub  złożenie wyraźnego  w swojej  treści  oświadczenia. Termin odstąpienia uważa się za dochowany, gdy  konsument lub Przedsiębiorca Na Prawa Konsumenta wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego  terminu. Ciężar dowodu  w tym  zakresie  spoczywa  na Konsumencie lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta. 
 5. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca bez zbędnej zwłoki, wszystkie kwoty  otrzymane  od  Konsumenta  lub  Przedsiębiorcy  Na  Prawach  Konsumenta, jednak  nie później niż w  terminie 14 dni,  liczonych od dnia  w  którym został poinformowany o decyzji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o  odstąpieniu  od  umowy.  Zwrot  dotyczy  również  kosztów  poniesionej  przez Kupującego  dostawy  towaru,  przy  czym  zwrotowi  podlega  koszt  najtańszego zwykłego dostarczenia towaru.  
 6. Sprzedawca  może  wstrzymać  się  ze  zwrotem  płatności  otrzymanych  od Konsumenta  lub  Przedsiębiorcy  Na  Prawach  Konsumenta  do  chwili  otrzymania rzeczy lub dostarczenia  przez  Konsumenta  lub  Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta dowodu jej odesłania.  
 7. Zwrotu  płatności  Sprzedawca  dokonuje  przy  użyciu  takiego  samego  sposobu zapłaty,  jakiego  użył  Konsument  lub  Przedsiębiorca  Na  Prawach  Konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta, który odstąpił od umowy ma  obowiązek  odesłać  towar  albo  przekazać  je  sprzedawcy  lub  osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. 
 9. Termin powyższy uważa się za dochowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Na  Prawach  Konsumenta  odeśle  zamówione  Produkty  przed  upływem  okresu czternastu dni.
 10. Zwracane Produkty powinny  być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Jeżeli przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania  rzeczy. Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości Produktów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie Produktów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta weszła w fizyczne posiadanie Produktów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny  do  stwierdzenia  charakteru,  właściwości  czy  sposobu  działania Produktów.

 

§7 RODO

 1. Na  podstawie  art.  13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Dz.Urz.UE.L  2016  Nr  119),  (zwanego dalej „RODO“), Sprzedawca informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest: 1hundred sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, Polska, NIP: 9462733902, REGON: 526845032, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001067592, o kapitale zakładowym 10.000 złotych.
  Adres: ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, Polska
  Adres e-mail: support@1hundred.me
  Telefon: +48 570 787 030
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności serwisu internetowego.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204). 
 2. Wszystkie nazwy  produktów  zamieszczone  w  serwisie  Sklepu  Internetowego 1hundred.me  używane  są  w  celach  identyfikacyjnych  i  mogą  być  chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 
 3. Regulamin Sklepu Internetowego udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego  oraz  w  Koszyku  Zamówień  (przed  zawarciem  Umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie  prawo  do  zmiany  regulaminu.  Zmiana nie narusza praw osób,  które  złożyły  zamówienie  lub  zawarły  umowę sprzedaży  przed dokonaniem zmian w regulaminie.  
 5. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest oświadczenie odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

Lublin, 11 stycznia 2024 r. 

 

Załącznik nr 1